Adresaci projektu

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>

 

Formuła projektu zakłada szansę samorozwoju dla menedżerów, zdobywanie przez nich pierwszych doświadczeń w obszarze interim management, a dla firm możliwość czerpania z wiedzy ekspertów i testowania Interimów przy minimalnym wkładzie finansowym.

Głównymi odbiorcami projektu, uczestnikami projektów testujących oraz grupami, które będą korzystać z wypracowanych w ramach projektu narzędzi są: FIRMY i MENEDŻEROWIE.


Dla firm - Zatrudnienie Interim Managera z dofinansowaniem.

Projekt skierowany jest do firm chcących przetestować rozwiązanie, jakim jest interim management w ramach sześciomiesięcznych projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych.

10 firm będzie miało okazję współpracować z doświadczonym Interim Managerem i korzystając z jego know-how podnieść wartość swojej firmy, a także znaleźć rozwiązania dla wyzwań, na które dotychczas brakowało zasobów wewnątrz organizacji.


Jakie firmy mogą wziąć udział w Projekcie?

 • Przedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego - mikro, małe, średnie oraz duże.


Korzyści i możliwości dla firm, które wezmą udział w Projekcie:

 • Wykorzystanie nowoczesnego narzędzia jakim jest interim management do zarządzania przedsiębiorstwem lub wybranym obszarem biznesowym,
 • Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Interim Managera w trakcie 6-miesięcznego współfinansowanego projektu,
 • Rekrutacja i dopasowanie profilu Interim Managera do wymagań Klienta i projektu bez ponoszenia kosztów z strony firmy,
 • Superwizja projektu w osobie Shadow Managera - senior Interim Managera, którego wynagrodzenie jest dofinansowane z ramienia EFS,
 • Opracowanie rozwiązań i wdrożenie narzędzi HR w zakresie zarządzania wiekiem w organizacji,
 • Współudział w tworzeniu nowoczesnych standardów pracy i zarządzania na rynku polskim.

Zastosowanie w praktyce idei interim management pozwoli przedsiębiorstwom zmniejszyć koszty stałe oraz lepiej i skuteczniej dopasować strategię firmy do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej.

 

Dla menedżerów - Rozwój kariery zawodowej jako Interim Manager.

Projekt skierowany jest do doświadczonych menedżerów chcących sprawdzić się w roli Interim Managera podczas 6 miesięcznych projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.


Kto może wziąć udział w Projekcie?

 • Osoby na stanowiskach menedżerskich, posiadające doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, bądź zarządzaniu projektowym,
 • W wieku 50+,
 • Z województwa mazowieckiego.


Korzyści i możliwości dla menedżerów chcących wziąć udział w Projekcie?

 • Zdobycie pierwszego doświadczenia i referencji z przeprowadzenia projektu interim management,
 • Przeprowadzenie 6 miesięcznego projektu w zakresie zarządzania organizacją, bądź wybranym obszarem biznesowym firmy,
 • Odbycie rozszerzonych szkoleń z zakresu interim management bez ponoszenia kosztów własnych,
 • Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu projektu przez doświadczonego Shadow Managera - senior Interim Managera dostępnego przez cały okres trwania projektu,
 • Wykorzystanie narzędzi interim management pozwalających na realizację projektu na najwyższym standardzie,
 • Bezpieczna ścieżka na nowej drodze kariery - wsparcie w zakresie zaplecza projektowego.

 


Ze względu na niską świadomość możliwości wykorzystania narzędzi interim management wśród pracodawców, jak i osób 50+/menedżerów/pracowników, celem działań w ramach projektu jest:

 • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy potencjalnych użytkowników i odbiorców projektu a także pozostałych interesariuszy w zakresie możliwości wykorzystania interim managementu, czyli tematyki projektu oraz narzędzi wytworzonych w ramach projektu.
 • Dotarcie do potencjalnych użytkowników, odbiorców oraz pozostałych interesariuszy z informacją na temat produktu finalnego oraz rezultatów projektu.

 

Charakterystyka adresatów projektu:

Grupa

Opis grupy

Firmy - Użytkownicy projektu

Są to firmy, a także ich pracownicy, w szczególności te, zatrudniające (bądź potencjalnie zatrudniające) pracowników 50+, lub też komunikujące wdrożenie
w swoich strukturach polityki zarządzania wiekiem w organizacji, jak również prowadzące projekty outplacementowe. Rozwiązanie IM kierowane jest do firm wszystkich sektorów i branż, bez względu na wielkość zatrudnienia.

Menedżerowie - Odbiorcy projektu

Osoby fizyczne 50+, managerowie, w szczególności 50+, osoby z wyższym wykształceniem, o wysokich kwalifikacjach, posiadający doświadczenie
w zarzadzaniu projektami oraz w zarządzaniu ludźmi, ale również pozostałe grupy pracowników poszukujące alternatywnych form zatrudnienia lub mogące zostać zatrudnione po zastosowaniu narzędzi IM, zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Agencje pośrednictwa pracy, firmy outplacementowe, firmy zajmujące się doradztwem zawodowym

 

Firmy świadczące usługi związane z rynkiem pracy, pozyskiwaniem pracy, rozwojem zawodowym dla grupy będącej odbiorcami projektu.

Lokalne (publiczne) instytucje rynku pracy
- urzędy pracy, itp.

Instytucje zajmujące się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmujące się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

Uczelnie wyższe, szkoły podyplomowe

Instytucje edukacyjne posiadające w swojej ofercie usługi skierowane do grupy odbiorców projektu, nastawione na rozwój zawodowy szczególnie menedżerów (np. Studia MBA, kursy biznesowe)

Związki pracodawców, izby gospodarcze, stowarzyszenia pracodawców

Niezależne w swej działalności związek pracodawców, których celem jest działalność nakierowana na interesy i prawa pracodawców oraz edukująca i umożliwiająca rozwój podmiotom zrzeszonym, m.in. w zakresie nowoczesnych form zarządzania.

Media branżowe/dziennikarze

Media związane z tematyką biznesową oraz rynkiem pracy, rozwiązaniami HR, posiadające odbiorców będących w grupach powyższych interesariuszy, odbiorców
i użytkowników projektu. Media prasowe, telewizyjne, radiowe, internetowe.

Instytucje i grupy decydentów

Instytucje i gremia odpowiedzialne za ustalanie kierunków polityki rynku pracy (m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).