Idea i cele projektu

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>

 

Projekt „Interim Management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” ma na celu budowanie standardów pracy, podnoszenie świadomości przedsiębiorców i pracowników w zakresie wykorzystywania idei interim managementu do zarządzania przedsiębiorstwem, a także promowanie elastycznych form zatrudnienia i skutecznej polityki zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach.

 

Kto skorzysta w ramach Projektu?

  • Przedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego – mikro, małe, średnie oraz duże, które w ramach projektu będą miały możliwość przetestowania narzędzia jakim jest interim management.
  • Firmy zatrudniające menedżerów w wieku 50+ – będą miały okazję zapoznać się i wdrożyć narzędzia reakcji dla polityki HR w zakresie zarządzania wiekiem.
  • Kadra menedżerska z woj. mazowieckiego – menedżerowie 50+, którzy chcieliby rozwijać swoją karierę w kierunku interim management
  • Kobiety na stanowiskach menedżerskich – z uwagi na szczególną pozycję kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zostały dla nich przewidziane miejsca w projekcie, tak aby zapewnić równy dostęp do wiedzy i realizowanych praktyk.

 

Formuła projektu zakłada przedłużenie aktywności zawodowej menedżerów 50+, popularyzację narzędzia jako nowoczesnej formy zarządzania firmą a także dostarczenie praktycznej wiedzy, narzędzi i standardów pracy dla interim managerów i przedsiębiorstw w celu skutecznej realizacji projektów interimowych. Formuła projektu zakłada szanse na samorozwój dla menedżerów, zdobywanie przez nich pierwszych doświadczeń w obszarze interim managementu, a dla firm możliwość czerpania z wiedzy ekspertów i testowania Interimów przy minimalnym wkładzie finansowym.

Idea projektu wyrosła ze społecznej i gospodarczej potrzeby wsparcia pracowników i pracodawców w zakresie efektywnego zarządzania wiekiem w organizacjach.

Projekt „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” dotyczy problemu rozpoznanego globalnie, starzenia się społeczeństw oraz ekonomicznej konieczności podnoszenia wieku emerytalnego. Osoby w grupie wiekowej 50+, chcące utrzymać się na rynku pracy nie są uwzględnianie w polityce personalnej przedsiębiorstw i to mimo wysokich kwalifikacji. Są one  narażone na prace poniżej swoich możliwości, a w przypadku braku pracy, na wykluczenie społeczne.

Prowadzone dotychczas działania aktywizujące dla tej grupy wiekowej miały na celu ich aktywizację zawodową poprzez zdobycie nowych umiejętności lub podniesienie dotychczasowych w celu znalezienia pracy na okres przed emeryturą. Działania te nie były skierowane do osób chcących wydłużyć swą aktywność zawodową poprzez transferowanie swojej wiedzę i doświadczenia do nowych organizacji. O małej efektywności dotychczasowych działań i nietrwałości rezultatów oferowanych na rynku szkoleń, świadczy fakt powrotu do rejestru bezrobotnych sporego odsetka ich uczestników. Dla oby grup, zarówno pracodawców jak i pracowników, odczuwalny jest niedostatek skutecznych narzędzi interwencyjnych. Jest to jedna z poważnych barier blokujących chęć przedłużania aktywności zawodowej. Kolejną jest fakt, że pracownicy urzędów pracy, firm rekrutacyjnych, działy HR nie były dotychczas ukierunkowane na promowanie przedłużania aktywności zawodowej osób starszych o wysokich kwalifikacjach, co wynika z niskiej wiedzy pracodawców nt. zarządzania wiekiem, zatrudniania osób starszych i alternatywnych form zatrudniania. W Polsce brakuje aktów prawnych zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych, takich jak ulgi podatkowe, dofinansowanie miejsca pracy.

Założenia projektu obejmują odpowiedzi na wszystkie powyższe problemy i bariery. Realizacja projektu poprzez wypracowanie i upowszechnienie produktu finalnego, jakim będzie innowacyjne narzędzie interwencji biznesowej opartej na rozwiązaniach interim management, ma na celu wzrost zainteresowania pracodawców elastycznymi formami zatrudnienia i nowatorskim transferem wiedzy do organizacji. Ogromne znaczenie będzie też miał fakt rozpropagowania skutecznego zarządzania wiekiem wśród pracowników w okresie okołoemerytalnym. Projekt przyczyni się w tym zakresie także to podniesienia świadomość społecznej i akceptacji możliwości wydłużenia zawodowej nawet poza ustawowy wiek emerytalny.

Narzędzia interim management opracowane w trakcie projektu posłużą nie tylko działom HR w firmach, ale także instytucjom rynku pracy – urzędom pracy, agencjom doradztwa personalnego – przyczyniając się do rozwoju alternatywnych form zatrudnienia.

 

Cele projektu

Cele w ramach projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą”:

  • Upowszechnienie kompleksowego, innowacyjnego narzędzia interwencji biznesowej, opartego na rozwiązaniach IM, które będzie efektywne i aplikowalne na gruncie polskich przedsiębiorstw;
  • Przedłużenie aktywności zawodowej osób 50+ poprzez rozwój alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i poprawy perspektyw aktywności zawodowej grypy 50+.
  • Wypracowanie standardów rynku w zakresie zarządzania w obszarze projektów interim management.

Efektem wdrożenia innowacji wypracowanej w ramach projektu to sytuacja, w której narzędzia staną się standardowym, popularnym sposobem realizacji projektów interim management w Polsce.

Projekt dostarczy nowe rozwiązania aktywizujące zawodowo osoby 50+ oraz rozpowszechni zastosowanie modelu interim management, w pierwszym etapie w przedsiębiorstwach z woj. mazowieckiego, a w fazie upowszechniania i intensywnej promocji - na terenie całego kraju.

Głównymi produktami projektu są kompleksowe, innowacyjne narzędzia interwencji w obszarze przedłużenia aktywności zawodowej osób 50+, oparte na rozwiązaniach IM, dedykowane menedżerom realizującym projekty z zakresu interim management oraz przedstawicielom firm, którzy chcą wdrażać takie projekty w swoich organizacjach.