Ogólne warunki realizacji projektu

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>
 

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU „INTERIM MANAGEMENT -  NOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WIEKIEM I FIRMĄ” REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

 

§ 1.
DEFINICJE

Sformułowania użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 

 1. Projekt innowacyjny – to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w obszarach wsparcia EFS. Poprzez realizację innowacyjnego projektu  wypracowuje się, upowszechniania i włącza do głównego nurtu polityki/praktyki nowe rozwiązania (innowacyjny projekt testujący) lub upowszechnia się i włącza do głównego nurtu polityki/praktyki  rozwiązania wypracowane w ramach innych programów czy projektów (innowacyjny projekt upowszechniający). Projekt innowacyjny nastawiony jest na badanie i rozwój oraz upowszechnianie i włączanie do polityki/praktyki (lub wyłącznie włączenie i upowszechnienie) konkretnych produktów służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów. Projekt innowacyjny nie tyle służy rozwiązywaniu problemów co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup docelowych. Projekt innowacyjny poszukuje nowych sposobów rozwiązania problemów.
   
 2. Projekt – projekt „Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” nr projektu WNA-POKL.08.01.01-14-029/12, realizowany przez Stowarzyszenie Interim Managers, na podstawie umowy o dofinansowanie nr  UDA-POKL.08.01.01-14-029/12-00 zawartej w dniu 27 września 2012 r. z Województwem Mazowieckim, w którego imieniu działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach  działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
   
 3. SIM – Stowarzyszenie Interim Managers z siedzibą w Warszawie (00-667) przy ul. Koszykowej 69/3. Beneficjent projektu „Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” realizowanego w oparciu o umowę o dofinansowania o UDA-POKL.08.01.01-14-029/12-00.
   
 4. Inwenta - Partner Stowarzyszenia Interim Managers w realizacji projektu „Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” na warunkach określonych w umowie partnerstwa.
   
 5. IIM - Institute of Interim Management w Wielkiej Brytanii. Partner zagraniczny Stowarzyszenia Interim Managers w realizacji projektu „Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” na warunkach określonych umową o współpracy ponadnarodowej.
   
 6. Instytucja Pośrednicząca - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
   
 7. Biuro projektu – Biuro SIM, mieszczące się w Warszawie(00-667) przy ulicy Noakowskiego 26/26.
   
 8. Interim Management (IM) -  to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez interim managera, nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku - w odniesieniu do zamierzonego celu.
   
 9. Produkt finalny - zestaw narzędzi i procesów upowszechniających metodologię IM jako sposób zaspokojenia potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa i aktywizujących grupę zawodową managerów 50+. Zawiera on następujące elementy: metodykę pracy, kwestionariusz diagnozy potrzeb biznesowych i potrzebnych kompetencji, arkusz analizy korzyści i kosztów, arkusz specyfikacyjny zadania do wykonania, arkusz kalkulacyjny budżetu projektu interimowego, wzór kontraktu interimowego, wzór planu działań i monitorowania efektów, wzór protokołu rezultatów projektu, metodykę tworzenie i wzór raportu archiwizującego dokumentację projektu interimowego mającego na celu przekazanie rezultatów projektu interimowego i transfer wiedzy i kompetencji do organizacji
   
 10. RST - Regionalna Sieć Tematyczna.
   
 11. Użytkownicy Projektu - osoby i przedsiębiorstwa, które otrzymają do rąk i przetestują wypracowany w ramach Projektu produkt finalny.
   
 12. Odbiorcy Projektu - osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki wdrożeniu nowego, wypracowanego w ramach Projektu produktu.
   
 13. Zespół badawczy - Zespół składający się z Interim Managerów oraz specjalistów w zakresie badań i analiz rynkowych. Zadaniem zespołu badawczego jest przeprowadzenie pogłębionej analizy rynku i badań w obszarze stosowania rozwiązań alternatywnych dla etatów, zarządzania wiekiem oraz dotychczas stosowanych form współpracy z IM (ankiety, rozmowy telefoniczne, wywiady), które potwierdzą potrzebę wypracowania systemu/narzędzi IM oraz pozwolą doprecyzować konkretne oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące niezbędnych narzędzi potrzebnych do efektywnej współpracy z Interim Managerem oraz wdrożenia tego rozwiązania w organizacjach.
   
 14. Zespół Merytoryczny - Zespół Interim Managerów z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji projektów IM. Zadaniem Zespołu Merytorycznego jest opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego, rekrutacja potencjalnych użytkowników Projektu (przedsiębiorstw), konsultacje z użytkownikami Projektu, opracowanie produktu finalnego, prowadzenie prezentacji produktu finalnego w przedsiębiorstwach.
   
 15. Projekty testujące IM - Projekty realizowane przez osoby, które zgłosiły chęć udziału w projekcie i przeszły procedurę rekrutacyjną oraz uczestniczyły w szkoleniu wprowadzającym. Projekty realizowane w przedsiębiorstwach z woj. Mazowieckiego (2 duże, 3 średnie, 3 małe i 2 mikro), które zgłosiły chęć realizowania u siebie projektu testującego. Łącznie SIM przeprowadzi 10 projektów testujących, po 6 miesięcy każdy. 3 projekty testujące będą realizowane przy finansowym wsparciu z budżetu Projektu w wymiarze 4 500 PLN brutto miesięcznie i przy wsparciu Shadow Managera w wymiarze 60h miesięcznie. 7 projektów testujących będzie przeprowadzonych bez finansowego wsparcia z budżetu Projektu i przy wsparciu Shadow Managera w wymiarze 30h miesięcznie.
   
 16. Shadow Manager - Interim Manager z kilkuletnim doświadczeniem monitorujący pracę managera przeprowadzającego projekt testujący. Zadaniem Shadow Managera będzie nadzór nad managerem realizującym projekt testujący, wspieranie go oraz dzielenie się wiedzą merytoryczną i własnym doświadczeniem.
   
 17. Platforma www.interim24. Wyspecjalizowana baza danych pracowników, której struktura ma umożliwić w szybki i prosty sposób zidentyfikowanie najlepszych kandydatów do specyficznego zestawu potrzeb pracodawców. Struktura formułowania profilu Interim Managera budowana jest pod kątem pytań i potrzeb pracodawców, a jednocześnie jest wskazówką dla pracownika, które obszary i kompetencje powinien wzmacniać by jego atrakcyjność w oczach pracodawców rosła - ma to za zadanie stymulowanie i podtrzymywanie aktywności rozwoju zawodowego pracownika. Istotną (ze względu na innowacyjność) zawartością platformy, będą udostępniane na niej, nowatorskie narzędzia ułatwiające organizację i realizację projektów IM.
   
 18. Wizyty studyjne - Seminaria badawcze organizowane we współpracy z IIM w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.  Uczestnikami wizyt studyjnych są członkowie Zespołu badawczego, Zespołu merytorycznego,  personel zarządzający projektem oraz przedstawiciele IIM. W ramach wizyt studyjnych opracowywane są wyniki pogłębionej analizy problemu będące punktem wyjścia do tworzenia wstępnej wersji produktu.
   
 19. Szkolenie wprowadzające - 3-dniowe szkolenie przygotowujące do realizowania projektów IM. Szkolenie skierowane do osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie i zostały zakwalifikowane jako uczestnicy bądź wpisane na listę rezerwową, szkolenie dla dwóch 10-osobowych grup.

 

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokument określa zasady realizacji Projektu pod nazwą „Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą”.
   
 2. Projekt „Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
   
 3. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.
   
 4. Termin realizacji projektu: 01.09.2012 – 31.03.2015.
   
 5. Głównym celem projektu jest przedłużenie aktywności zawodowej osób 50+, dzięki wykorzystaniu wypracowanego i upowszechnionego w ramach projektu (i w okresie jego realizacji) kompleksowego, innowacyjnego narzędzia interwencji w tym obszarze, opartego na rozwiązaniach IM, efektywnego i aplikowalnego na gruncie polskich przedsiębiorstw do 31.03.2015.
   
 6. Innowacyjność Projektu. Wymiar innowacyjności Projektu odnosi się do formy wsparcia, natomiast poziom innowacyjności Projektu odnosi się do opracowania, wdrożenia i upowszechnienia nowatorskich narzędzi działania, dotychczas nie wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemu.
   
 7. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Interim Managers w partnerstwie z firmą Inwenta oraz we współpracy ponadnarodowej z IIM.
   
 8. Projekt realizowany jest 2-etapowo:

  8.1. ETAP I PRZYGOTOWANIA (WRZESIEŃ 2012 – CZERWIEC 2013)

  a. Diagnoza i analiza problemu- pogłębiona analiza desk research,  badania jakościowe i ilościowe wśród przedsiębiorców dotyczące obszaru związanego z Interim Managementem , które potwierdzą potrzebę wypracowania systemu / narzędzi IM oraz pozwolą doprecyzować konkretne oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące niezbędnych narzędzi potrzebnych do efektywnej współpracy z Interim Managerem oraz wdrożenia tego rozwiązania w organizacjach.

  b. Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego- W ramach tego zadania zostaną wstępnie opracowane narzędzia  IM do wdrożenia w przedsiębiorstwach składające się na produkt finalny Projektu. Opracowanie powyższych narzędzi zostanie powierzone Zespołowi Merytorycznemu i będzie oparte na badaniach i analizach opracowanych w ramach Diagnozy i analizy problemu. Zespół określi strategię wdrażania i upowszechniania produktu

 

Pierwszy etap realizacji Projektu kończy się opracowaniem strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego. Dokument ten doprecyzowuje i uszczegóławia zapisy wniosku o dofinansowanie. Możliwa jest również sytuacja, w której strategia będzie się różnić od pierwotnych założeń wniosku o dofinansowanie. Różnice muszą jednak wynikać z przeprowadzonej diagnozy, dyskusji z partnerami oraz prac nad wstępną wersją produktu finalnego. Zmiany nie mogą dotyczyć celu głównego wskazanego we wniosku o dofinansowanie – jedynie sposób dojścia do celu może zostać zmodyfikowany. Strategia składana jest do Regionalnej Sieci Tematycznej, która opiniuje i rekomenduje (bądź nie) strategię do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs). IOK akceptuje, akceptuje warunkowo lub odrzuca strategię. W przypadku akceptacji strategii, która modyfikuje zapisy wniosku o dofinansowanie zgodnie z powyższymi zapisami, SIM składa w IOK (w wyznaczonym przez nią terminie) wniosek o dofinansowanie projektu, uwzględniający zmiany wynikające ze strategii. Wniosek ten nie podlega ocenie, ale jedynie weryfikacji zgodności wprowadzonych zmian ze strategią. W przypadku gdy SIM nie złoży strategii lub gdy IOK odrzuci strategię, wówczas IOK rozwiązuje umowę o dofinansowanie projektu.
 

8.2. ETAP II WDROŻENIA (WRZESIEŃ 2013 – MARZEC 2015)

 1. Testowanie opracowanego produktu- Przeprowadzenie 10 projektów testujących wstępną wersję produktu finalnego oraz testowanie Platformy Internetowej.
   
 2. Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu-  W trakcie projektów testowych prowadzone są  spotkania zespołu merytorycznego z przedstawicielami użytkowników projektu tak ,by na bieżąco konsultować użyteczność narzędzi oraz je modyfikować. Po ukończeniu projektów testujących zostanie przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna zlecona niezależnej  firmie. Produktem tego zadania będzie raport z testowania narzędzi wypracowanych w ramach projektu, zawierający rekomendacje dotyczące optymalizacji rozwiązań dla podtrzymywania aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwach, przy wykorzystaniu metodologii IM.
   
 3. Opracowanie produktu finalnego-  produkt finalny jest opracowywany na podstawie analizy wyników testowania, uwzględniającej ewaluację zewnętrzną.  Na podstawie analizy efektów testowania SIM opracowuje produkt i przekazuje jego opis do sekretariatu sieci tematycznej (oraz do  IOK drogą elektroniczną) celem dokonania walidacji przez sieć tematyczną. Dokumenty przekazywane są do sekretariatu sieci tematycznej zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w terminie zgodnym z harmonogramem realizacji projektu.
   
 4. Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki-  ogólnopolska kampania informacyjna promująca rozwiązanie i rezultaty (10 konferencji w największych miastach woj. mazowieckiego oraz w największych miastach Polski, kampania w prasie i w  Internecie).W ramach kampanii organizowane są2-dniowe otwarte seminaria w różnych miastach dla managerów oraz pracodawców z zakresu wdrażania produktów projektu opartych o metodologię  IM(20 seminariów x 2dni x7h). W 80 firmach organizowane są bezpośrednie prezentacje produktów projektu i konsultacje ich wdrożenia w danym przedsiębiorstwie.