Regulamin

 

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy Interim24.pl

 

I DEFINICJE

Usługodawca – Stowarzyszenie Interim Managers z siedzibą Warszawa, ul. Filtrowej 75/17, 02-032 Warszawa, NIP: 7010204191, Regon: 141896369 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000328095 w Sądzie Rejonowym dla  M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Interim24.pl – serwis internetowy administrowany przez Usługodawcę, umieszczony pod adresem www.interim24.pl, w ramach którego świadczone są Usługi.

Usługobiorca (Usługobiorcy):

 • Usługobiorca przedsiębiorstwo. Podmiot gospodarczy poszukujący dla siebie lub swoich klientów osoby fizycznej pracującej w formule Interim Management., nie stanowiący konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks cywilny (dalej: „KC”).
 • Usługobiorca Interim Manager. Osoba fizyczna (ekspert), pracująca w formule Interim Management, realizująca projekty czasowe na rzecz przedsiębiorstw, nie stanowiący konsumenta w rozumieniu przepisów KC.

Użytkownik–osoba fizyczna, korzystająca z serwisu Interim24.pl, dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową stanowiąca konsumenta w rozumieniu przepisów KC lub nie korzystająca z funkcjonalności serwisu dostępnych dla Usługobiorców.

Profil Usługobiorcy-  Informacja handlowa i promocyjna, którą dobrowolnie  umieszcza w serwisie Usługobiorca w celu jej udostępniania innym Usługobiorcom. W przypadku umieszczenia w Profilu danych osobowych, należy je traktować jako część informacji promocyjnej umożliwiającej innym usługobiorcom kontakt  dla nawiązania relacji, której celem jest zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Usługobiorcami.

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Istotą usług jest przekazywanie i wymiana informacji pomiędzy Usługobiorcami, w tym z wykorzystaniem wyszukiwania w pełnej objętości informacji zarejestrowanych przez Użytkownika w platformie interim24.pl. Wszelkie informacje zamieszczane w platformie interim24.pl przez Użytkownika mają charakter otwarty i należy je traktować jako ogłoszenie promocyjne skierowane do innych Użytkowników.

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Usługobiorcę przy rejestracji na stronie Interim24.pl służący do założenia konta Usługobiorcy.

Login - unikalny adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, wpisywany każdorazowo przy logowaniu się do serwisu www.interim24.pl.

Cookies - pliki, w których serwer platformy Interim24.pl zapisuje informacje na dysku twardym komputera.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców/Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. zasady  odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

III ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 2. Zawarcie Umowy z Użytkownikiem i Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje wraz z momentemrozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z udostępnionych przez Usługodawcę funkcjonalności serwisu Interim24.pl.
 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę wybranych Usług w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie www.interim24.pl. Przesłanie Formularza Rejestracyjnegouznaje się za moment zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w zakresie wybranych Usług.
 4. Usługobiorca wysyłając Formularz Rejestracyjnyoświadcza, że:
  1. podane  w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku przedsiębiorców z właściwymi rejestrami publicznymi,
  2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 5. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnegoutworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu www.interim24.pl unikalne konto o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem e-mail.
 6. Adres e-mail powiązany jest z kontem Usługobiorcy i stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy. Adres e-mail będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeśli jest ona już używana w ramach Serwisu www.interim24.pl, jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy lubgdy podmiot wypełniający formularz rejestracyjny nie przeszedł pozytywnejweryfikacji oświadczeń wymienionych w punkcie III, podpunkcie 4.
 8. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
 9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 

IV WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików Cookies.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcy/Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczeniaUsługw stosunku do Usługobiorcówwraz z momentem rozpoczęcia przez nich korzystania z funkcjonalności serwisu Interim24.pl. Usługodawca zastrzega, że wybraneUsługi przeznaczone w szczególności dla Usługobiorców będą świadczone niezwłocznie po zakończeniu procedury utworzenia konta.

 

V PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW/UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu www.interim24.pl.
  2. Wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców/Użytkowników komunikatów technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
  3. Zablokowania dostępu do zasobów konta Usługobiorcy zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w sytuacji powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
  4. Usunięcia z serwisu www.interim24.pl treści udostępnianych przez Usługobiorców/Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu.
  6. Dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu www.interim24.pl.
 3. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Usługobiorcom/Użytkownikom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy.
 4. Usługodawca każdorazowo poinformuje Usługobiorców/Użytkownikówo modyfikacji, zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia Usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail (za wyjątkiem Użytkowników, których adresu email Usługodawca nie posiada) oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Interim24.pl.
 5. W przypadku czasowego zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usług pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu Interim24.pl z przyczynniezależnych od Usługodawcy.
 7. Niedozwolone jest publikowanie w serwisie www.interim24.pl treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich oraz podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu www.interim24.pl oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców/Użytkowników.
 8. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie www.interim24.pl za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 

 

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub utracone korzyści  powstałe w wyniku lub w związku z wykorzystaniem serwisu www.interim24.pl lub w wyniku zaprzestania świadczenia usług.

 

VIIOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca/Użytkownik ma prawo do ochrony prywatnościoraz danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez Usługodawcę. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Interim24.pl

 

 

VIIPOSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy oraz Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępnych Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy/Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: interim24@interim24.plwpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzoneniezwłocznie, nie później niżw terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy lub Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 7. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów KC posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 8. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

VIII ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.
 2. Rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem następuje poprzez opuszczenie przez Użytkownika strony internetowej Serwisu Interim24.pl. Rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń woli.
 3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę poprzez usunięcie swojego konta.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowęi usunąć konto w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  4. usunięcia przez Użytkownika konta e-mail, na które przesyłane były Usługi,
  5. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki e-mailowej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2019r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie www.interim24.pl.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Interim24.pl pod adresem www.interim24.pl/article/show/regulamin oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy przez Usługodawcę adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Usługobiorca mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo doprawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących Konsumentami na bezwzględnie obowiązuję  przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.
 8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.