Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy Interim24.pl

 

 1. DEFINICJE

UsługodawcaStowarzyszenie Interim Managers z siedzibą Warszawa, ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa, NIP: 7010204191, Regon: 141896369 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000328095 w Sądzie Rejonowym dla  M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Interim24.pl – serwis internetowy administrowany przez Usługodawcę, umieszczony pod adresem www.interim24.pl, w ramach którego świadczone są Usługi.

Usługobiorca (Usługobiorcy):

 1. Usługobiorca przedsiębiorstwo. Podmiot gospodarczy poszukujący do swoich struktur organizacyjnych osoby fizycznej pracującej w formule Interim Management, korzystający z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę (m.in. wyszukiwarki Interim Managerów, publikacji ofert współpracy, zasobów merytorycznych platformy interim24.pl).
 2. Usługobiorca Interim Manager. Osoba fizyczna (ekspert), pracująca w formule Interim Management, realizująca projekty czasowe na rzecz przedsiębiorstw, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę (m.in. prezentacja swojego profilu zawodowego w platformie interim24.pl, dostęp do prezentowanych ofert współpracy, zasobów merytorycznych platformy interim24.pl).

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin (wszelkie fukcjonalności dostępne na kontach Firm i Interim Managerów).

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Usługobiorcę przy rejestracji na stronie Interim24.pl służący do założenia konta Usługobiorcy.

Login - unikalny adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, wpisywany każdorazowo przy logowaniu się do serwisu www.interim24.pl.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Cookies - pliki tekstowe, w których serwer platformy Interim24.pl zapisuje informacje przez na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z takiego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa:
 1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE
 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie www.interim24.pl.
 2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu www.interim24.pl unikalne konto o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem e-mail.
 2. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego adresu e-mail. Adres podawany jest bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym lub pozyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych serwisów np. LinkedIn. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail w serwisie www.interim24.pl, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznej aktualizacji tej informacji w serwisie.
 3. Adres e-mail powiązany jest z kontem Usługobiorcy i stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy. Adres e-mail będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 4. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeśli jest ona już używana w ramach Serwisu www.interim24.pl, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
 6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.
 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu www.interim24.pl.
 2. Wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
 3. Zablokowania dostępu do zasobów konta Usługobiorcy zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w sytuacji powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 4. Usunięcia z serwisu www.interim24.pl treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail.
 6. Zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Usługobiorcy.
 7. Umożliwienia Usługobiorcom utworzenia konta w serwisie www.interim24.pl przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego konto zostało usunięte.
 8. Dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu www.interim24.pl bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
 1. Niedozwolone publikowanie jest w serwisie www.interim24.pl treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich oraz podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu www.interim24.pl oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie www.interim24.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w serwisie www.interim24.pl i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie www.interim24.pl za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do Internetu. W celu korzystania z dostępnych Usług, Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usług Serwisu www.interim24.pl.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca i Usługobiorcy obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Usługobiorcy, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Usługobiorcy. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. za treści udostępniane przez Usługobiorców, które naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 3. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
 4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
 5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
 6. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
 7. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez Usługodawcę do każdego Użytkownika platformy Interim24.pl. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Interim24.pl
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
 • nazwisko i imię,
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Goldenline.pl, LinkedIn.com itp.),
 • numer telefonu komórkowego,
 • data urodzenia,
 • historia zatrudnienia, zrealizowanych projektów, posiadanych kompetencji.
 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom, Administratorem Danych Osobowych Usługobiorcy staje się pracodawca, który jednocześnie staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.
 3. Usługodawca, jako Administrator Danych Osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 5. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie.
 6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Dane osobowe przechowywane są przez spółkę 1 and 1 Internet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59 na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE
 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępnych Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: interim24@interim24.pl wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie swojego konta.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć konto w następujących przypadkach:
 1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 4. usunięcia przez Użytkownika konta e-mail, na które przesyłane były Usługi,
 5. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki e-mailowej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie usług.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie www.interim24.pl.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację na stronie serwisu www.interim24.pl oraz drogą elektroniczną.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.