Warunki udziału - dla Przedsiębiorstw

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą”. Nasz projekt jest dedykowany określonym osobom oraz przedsiębiorstwom. Tym samym prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru Uczestników. Liczba uczestników w projekcie jest ograniczona.

 

ETAP 1: SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Do udziału w projekcie zapraszamy firmy, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

  • Są przedsiębiorstwami posiadającymi siedzibę / oddział  w woj. mazowieckim*,
  • Są małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem**.

*Zgodnie z wpisem do KRS

*Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. (http://www.parp.gov.pl/files/74/87/2262.pdf) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu).

Kwalifikator MŚP zgodny z powyższym Rozporządzeniem znajduje się na stronie http://www.parp.gov.pl/index/index/1408

 

ETAP 2: WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

  1. Aby zgłosić firmę do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dokument należy pobrać ze strony internetowej projektu, wydrukować, podpisać i przesłać:
  • w formie skanu na adres e-mail: projekt.im@stowarzyszenieim.org, z tytułem wiadomości „ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU - PRZEDSIĘBIORSTWO”;
  • faksem pod nr 22 50 234 71;
  • pocztą na adres: Stowarzyszenie Interim Managers, ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU - PRZEDSIĘBIORSTWO".

UWAGA: Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie należy dostarczyć ORYGINAŁ podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Firmy, które zgłoszą swoją chęć udziału w projekcie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego zostaną skontaktowane w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy diagnozującej potrzeby organizacji w zakresie wykorzystania projektu interim management w ich strukturach.

Z firmami które zakwalifikują się do udziału w projekcie zgodnie ze spełnieniem twardych kryteriów wyboru oraz kryteriów wynikających z realnej możliwości realizacji projektu Interim Management  w firmie, odbędą się spotkania diagnozujące.

 

ETAP 3: SPOTKANIE DIAGNOZUJĄCE

Spotkania diagnozujące mają na celu doprecyzowania warunków realizacji projektów oraz  ocenę przez Zespół Merytoryczny firmy w zakresie możliwości przeprowadzenia w jej strukturach projektu Interim Management.

Na podstawie zgodności zaproponowanych przez firmy projektów z metodologią IM, Zespół Merytoryczny dokona oceny i wyboru firm, w których przeprowadzone zostaną projekty testujące trwające 6 miesięcy.

Zależnie od stopnia złożoności projektu, firmy otrzymają następujące wsparcie w zakresie finansowania projektów Interim Management:

  • Częściowe dofinansowanie do wynagrodzenia Interim Managera oraz wsparcie projektowe Shadow Managera w wysokości 60h miesięcznie, którego wynagrodzenie będzie w pełni dofinansowane z ramienia Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • Wsparcie projektowe Shadow Managera w wysokości 30h miesięcznie, którego wynagrodzenie będzie w pełni dofinansowane z ramienia Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ETAP 4: PODPISANIE UMOWY WRAZ Z DOKUMENTAMI DODATKOWYMI POMIĘDZY FIMĄ A ORGANIZATOREM

Dla firm, które zakwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie, zostaną przygotowane umowy w zakresie realizacji 6 miesięcznego projektu testującego Interim Management.

Podpisanie umowy będzie warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie.

Po odbyciu szkoleń przez Interim Managerów, na podstawie rozmów z przedstawicielami firm biorącymi udział w projekcie, jak i Uczestnikami projektu, zostanie podjęta współpraca w zakresie realizacji projektu Interim Management przez Uczestnika w danej organizacji. Interim Managerowie otrzymają wynagrodzenie częściowo współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ETAP 5: PROJEKT TESTUJĄCY INTERIM MANAGEMENT

Po przejściu procedury kwalifikacyjnej oraz zakończeniu spraw formalnych, Interim Manager przystąpi do realizacji projektu Interim Management w organizacji. W ramach jego realizacji będzie wykorzystywał testowane w ramach Projektu narzędzia IM w celu jak najskuteczniejszej realizacji projektu zgodnie z metodologia i standardami IM.

Podczas trwania projektu, firma będzie wspierana poprzez Shadow Managera – doświadczonego Interim Managera, który będzie czuwał nad merytoryką i organizacją projektu oraz przez zespół projektowy w zakresie zaplecza administracyjnego.

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY – FIRMY