"Projekt Interim Management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą."

Projekt „Interim Management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą" jest realizowany przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) w partnerstwie ponadnarodowym z Institute of Interim Management (IIM) oraz w partnerstwie narodowym z Inwenta Sp. z o.o.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Nazwa projektu: Interim management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą
Nr umowy / decyzji: POKL.08.01.01-14-029/12-00
Okres realizacji projektu: od 2012-09-01 do 2015-03-31

Temat innowacyjny: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+

 

  1. Aktualności
  2. O projekcie

3. Zasady udziału

4. Publikacje

5. Realizacja projektu
6. Press Room
7. Kontakt