Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SERWISU INTERIM24.PL

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Niniejsza polityka prywatności (dalej także „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach serwisu dostępnego pod adresem https://interim24.pl/. Dokument ten ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków użytkownikaStrony Internetowej.

 

1.2 Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się wielką literą (np. Strona Internetowa, Umowa o Świadczenie Usług, Użytkownik/Usługobiorca, Serwis interim24.pl) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Strony Internetowej dostępnym na stronie www.interim24.pl.

 

1.3 Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

 

1.4 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Stowarzyszenie Interim Managers z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 75/17, 02-032 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328095, posiadające NIP 701-02-04-191, REGON 141896360, adres strony internetowej: www.stowarzyszenieim.org, e-mail: kontakt@stowarzyszenieim.org, tel.: 22 50 234 70 (dalej również „Administrator”).

 

1.5 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne(Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

 

1.6 Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej także „Dane Osobowe”).

 

1.7 Administrator dochowuje szczególnej staranności przetwarzając Dane Osobowe Użytkownika/Usługobiorcy, w szczególności zapewnia, że:

a. przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b. Dane Osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. przetwarzane Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d. przetwarzane Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e. Dane Osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f. przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

 1. PODSTAWY, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

2.1 Podstawą przetwarzania Danych OsobowychUżytkownika lub Usługobiorcy jest:

a. konieczność realizacji Umowy o Świadczenie Usług, której Użytkownik/Usługobiorca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług na żądanie Użytkownika/Usługobiorcy;

b. wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w szczególności w przypadku działań marketingowych i promocji Administratora, w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz umożliwienia osobom trzecim dochodzenia roszczeń w związku z ewentualnymi treściami bezprawnymi);

c. dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika/Usługobiorcyna przetwarzanie Danych Osobowych, określająca cel przetwarzania, jego zakres oraz – jeśli istnieją – odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora;

d. w określonych przypadkach podstawą przetwarzania Danych Osobowych udostępnionych przez użytkownika Strony Internetowej może być powszechnie obowiązujący przepis prawa.

 

2.2 Administrator przetwarza Dane OsoboweUżytkownika/Usługobiorcy w celach:

a. zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług lubpodjęcie działań na żądanie Użytkownika/Usługobiorcyprzed jej zawarciem (usługa Konto, Newsletter);

b. umożliwienia dodawania Treści przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Konta;

c. marketingu bezpośredniego;

d. kontaktu mailowego z Użytkownikiem/Usługobiorcą, który wysłał zapytanie na adres SIM kontakt@stowarzyszenieim.org lub interim24@interim24.pl;

e. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub działaniem Strony Internetowej;

f. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, również osób trzecich.

 

2.3 Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników/Usługobiorcówkorzystających ze Strony Internetowej:

a. Dane Osobowe niezbędne do rejestracji Konta i umożliwiające Usługobiorcy korzystanie z Konta  (w szczególności: dane osobowe (data urodzenia, numer telefonu, lokalizacja, dostępność, adres własnej strony WWW, bloga, linków do profili społecznościowych), informacje na temat doświadczeń zawodowych (podsumowanie doświadczeń, specjalizacje, branże, poziom zarządczy, doświadczenie zarządcze w latach, doświadczenie jako Interim Manager w latach, zrealizowane projekty wraz z informacjami na ich temat ), informacje o znajomości języków obcych, referencje ze zrealizowanych projektów, plik z CV, informacje dodatkowe na temat członkostwa w Stowarzyszeniu Interim Managers, posiadania kursu inicjującego do Interim Management’u, certyfikacji Interim Managera itp.

b. Dane Osobowe udostępnione przez Usługobiorcy w ramach korzystania z Konta;

c. Dane Osobowe podane w celu korzystania z Newslettera (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);

d. Dane Osobowe podawane w celu kontaktu z SIM (w szczególności imię oraz adres poczty elektronicznej podane w formularzu kontaktowym oraz Dane Osobowe przekazane mailowo na adres interim24@interim24.pl);

e. DaneOsobowe przekazywane podczas składania reklamacji;

f. inne dane, w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika/Usługobiorcy w Internecie, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

 

2.4 Realizując cele wskazane w pkt. 2.3 powyżejAdministrator może w granicach obowiązującego prawa powierzać lub udostępniać dane Użytkownika/Usługobiorcy, w tym Dane Osobowe, do przetwarzania podmiotom zewnętrznym wskazanym w pkt. 3.2. poniżej.

 

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH ODBIORCY

 

3.1 Dane osobowe Użytkownika/Usługobiorcy będą przechowywane, odpowiednio, w zależności od celu, w jakim są przetwarzane:

a. do momentu usunięcia Konta Usługobiorcy;

b. do momentu usunięcia Treści ze Strony Internetowej w ramach Konta;

c. do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanielub rozpatrzenie reklamacji Użytkownikowi/Usługobiorcy;

d. do momentu złożenia rezygnacji z Newslettera;

e. do momentu cofnięcia zgody Użytkownika/Usługobiorcy na przetwarzanie Danych Osobowych lub

f. do momentu wniesienia przez Użytkownika/Usługobiorcę sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celu marketingu produktów i usług Administratora

  za wyjątkiem sytuacji, w których:

 • Dane Osobowe Użytkownika/Usługobiorcy mogą być przetwarzane na wypadek ewentualnego sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem/Usługobiorcą przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń;
 • Dane Osobowe konieczne są dla zapewnienia osobom trzecim dochodzenia roszczeń w związku z ewentualnymi treściami bezprawnymi.

 

3.2 Odbiorcami Danych Osobowych Użytkownika/Usługobiorcy mogą być:

a. partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w organizowaniu wydarzeń, w tym konferencji i szkoleń;

b. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne;

c. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi przechowywania, udostępniania, współdzielenia i przetwarzania danych;

d. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych „Mazowia” jako właściciela praw autorskich do Serwisu.

 

3.3 Dane Użytkownika/Usługobiorcy mogą być udostępnione osobom trzecim nieupoważnionym przez Użytkownika/Usługobiorcy na podstawie właściwych przepisów prawa oraz w przypadku gdy:

a. żądanie udostępnienia pochodzi od właściwych organów władzy publicznej;

b. udostępnienie dotyczy Danych osoby trzeciej a żądanie pochodzi od tej osoby trzeciej, jej opiekuna prawnego lub podmiotu uprawnionego do jej reprezentacji.

 

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

4.1 Użytkownik/Usługobiorca ma prawo dostępu do Danych Osobowych udostępnionych Administratorowi oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia.

 

4.2 W zależności od konkretnego przypadku, Użytkownikowi/Usługobiorcy przysługuje prawo do:

a. ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych np. jedynie do ich przechowywania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych w celu marketingu produktów i usług Administratora;

c. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (co nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania na jej podstawie);

d. przenoszenia danych do innego Administratora;

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

 

 

 

 1. INFORMACJE HANDLOWE

 

5.1 Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem/Usługobiorcą na odległość (np. wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika/Usługobiorcę zgody.

 

5.2 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych. W tym celu Użytkownik powinien wysłać Administratorowi informację w wiadomości e-mail lub złożyć rezygnację za pośrednictwem linku podanego na końcu Newslettera.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika/Usługobiorcy podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często Uzytkownik/Usługobiorca odwiedza nasz serwis i które jego elementy najbardziej go interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Użytkownik/Usługobiorca ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoimkomputerze. Aby to zrobić musi zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, z której korzysta.

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

7.1 Administrator umożliwia Użytkownikowi/Członkowi SIM kontakt pisemny, za pomocą poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny pod adresem, adresem e-mail i numerem telefonu Administratora wskazanym w pkt. 1.4 powyżejoraz poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.

 

7.2 Korespondencja z Użytkownikiem/Usługobiorcą jest przechowywana przez Administratora przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz do rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń Użytkownika. Dane Osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane przez Administratora w innym celu niż odpowiedź na zapytanie lub rozstrzygnięcie zgłoszonych roszczeń.

 

7.3 W uzasadnionych interesem Użytkownika wypadkach Administrator może zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości przez przekazanie Danych Osobowych. Udostępnienie przez Użytkownika tych danych Administratorowi nie jest obowiązkowe, ale może okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozstrzygnięcia zgłoszonych przez Użytkownika roszczeń.

 

 1. ZABEZPIECZENIA

 

8.1 Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a w szczególności zabezpiecza dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych Danych Osobowych.

 

8.2 Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia (jak np. pracownik Administratora), która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora.

 

8.3 Administrator nie przekazuje Danych Osobowych Użytkowników/Usługobiorców do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 Treść Polityki może ulec zmianie z ważnych powodów, w tym z powodu:

a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływającej na prawa i obowiązki użytkowników Strony Internetowej lub Administratora;

b. rozwoju funkcjonalności lub poszerzenia zakresu usług Strony Internetowej, w szczególności ze względu na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

 

9.2 W przypadku zmiany treści Polityki Administrator zamieści stosowną informację na Stronie Internetowej, a nowa wersja Polityki zostanie opublikowana z nową datą.

 

9.3 W przypadku sprzeczności pomiędzy Polityką, przepisami prawa a udzielonymi przez Użytkownika/Usługobiorcę zgodami na przetwarzanie Danych Osobowych, podstawę podejmowania przez Administratora działań oraz określenia ich zakresu są przepisy prawa lub dobrowolnie wyrażone przez Użytkownika/Usługobiorcę zgody.

 

9.4 Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1.05.2019.