Warunki udziału - dla Menedżerów

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą”. Nasz projekt jest dedykowany określonym osobom oraz przedsiębiorstwom. Tym samym prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru Uczestników. Liczba uczestników w projekcie jest ograniczona.

 

ETAP 1: SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

 • wiek 50+,
 • Będące mieszkańcami województwa mazowieckiego*,
 • Będące osobami zatrudnionymi, bądź nieaktywnymi zawodowo**,
 • Posiadające wykształcenie wyższe***,
 • Piastujące stanowisko menedżerskie – posiadające doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, bądź zarządzaniu projektowym.

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest "miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". Jednocześnie zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) "Osoba (…) jest zobowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu". W związku z powyższym konieczne jest wykazanie się potencjalnego Uczestnika Projektu zameldowaniem na pobyt stały na terenie województwa mazowieckiego. Możliwe jest także złożenia oświadczenia przez Uczestnika, iż zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego.
** Zgodnie z definicją zawartą w: Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI: http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/documents/instrukcja_wypelniania_wniosku_010409.pdf (str.24) oraz w Słowniczku Terminologicznym dla Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/SzOPPKL_1_stycznia_2012_2.pdf (str. 366)

*** osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) oraz osoby, które ukończyły studia podyplomowe.

Kryteria uzupełniające

Zgodnie z wymogami projektowymi uczestnikami preferowanymi będą kobiety, dla których przewidzianych jest 50% miejsc w projekcie.

 

ETAP 2: WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i REJESTRACJA NA PLATFORMIE WWW.INTERIM24.PL

 1. W celu rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej, należy zarejestrować się jako użytkownik na platformie www.interim24.pl oraz w pełni uzupełnić swój profil zawodowy. Profil zawodowy zaprezentowany na platformie posłuży weryfikacji doświadczenia Kandydata do projektu z wymogami projektowymi.
 2. Aby zgłosić swoje uczestnictwo należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dokument należy pobrać ze strony internetowej projektu, wydrukować, podpisać i przesłać:
 • w formie skanu na adres e-mail: projekt.im@stowarzyszenieim.org, z tytułem wiadomości „ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU - MENEDŻER”;
 • faksem pod nr 22 50 234 71;
 • pocztą na adres: Stowarzyszenie Interim Managers, ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU - MENEDŻER".

UWAGA: Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie należy dostarczyć ORYGINAŁ podpisanego formularza zgłoszeniowego.
Przesłane formularze kwalifikacyjne oraz profile zawodowe Kandydatów pobrane z www.interim24.pl zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, której celem będzie selekcja Kandydatów. Osoby, które nie uzyskają akceptacji Komisji zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonicznie o negatywnej decyzji. Osoby, które uzyskają akceptację Komisji Rekrutacyjnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do udziału w projekcie.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zostaną stworzone listy rezerwowe.

 

ETAP 3: SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Osoby, które zostaną zakwalifikowane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, profilu zawodowego na platformie www.interim24.pl, jak i spełnieniu wymaganych kryteriów formalnych, odbędą spotkanie rekrutacyjne w formie wywiadu z Konsultantem doświadczonym w zakresie oceny kwalifikacji i kompetencji.

Celem spotkania jest otrzymanie pozytywnej opinii Konsultanta do udziału w projekcie. Podczas wywiadu sprawdzane będą kwalifikacje, profil zawodowy oraz osobowościowy Kandydata kwalifikujący go do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji projektów Interim Management.

Podczas spotkania, Kandydat uzupełnia kwestionariusz badania psychometrycznego, oceniającego kompetencje menedżerskie pod kątem stanowiska Interim Managera.

Osoby, które nie uzyskają akceptacji Konsultanta, zostaną powiadomione na zakończenie procesu rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu o negatywnej decyzji.
Osoby, które uzyskają akceptację zostaną poinformowane oraz poproszone o podpisanie i odesłanie umowy projektowej.

Należy pamiętać, iż na tym etapie istotne może okazać się kryterium uzupełniające jakim jest płeć. W naszym Projekcie Uczestnikami uprzywilejowanymi są kobiety dla których przewidziane jest 50% miejsc.

 

ETAP 4: PODPISANIE UMOWY WRAZ Z DOKUMENTAMI DODATKOWYMI POMIĘDZY UCZESTNIKAMI PROJEKTU A ORGANIZATOREM

Umowy zostaną przesłane drogą mailową do osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Razem z umową Uczestnik otrzyma do podpisu następujące dokumenty:

 • Deklarację uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie woj. mazowieckiego,
 • Oświadczenie o byciu osobą zatrudnioną, lub osobą nieaktywną zawodowo,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Regulamin udziału w projekcie.

Wypełnienie i odesłanie w/w dokumentów do Organizatora będzie warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Po otrzymaniu umowy i załączników prawidłowo wypełnionych przez Uczestnika – zapraszamy do udziału w szkoleniach przygotowujących do pełnienia roli Interim Managera. Osoby zostaną przydzielone do grup. O przydzieleniu do grup decyduje Organizator.

 

ETAP 5: Uczestnictwo w projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział Uczestników w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Przed realizacją 6 miesięcznych projektów Interim Management w organizacjach, Uczestnicy przejdą 3-dniowe szkolenie z zakresu prowadzenia projektów Interim Management. Uczestnicy będą mieli zapewniony udział w zajęciach, wszystkie materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Szkolenia odbędą się na terenie Warszawy.

Po odbyciu szkoleń, na podstawie rozmów z przedstawicielami firm biorącymi udział w projekcie, jak i Uczestnikami projektu, zostanie podjęta współpraca w zakresie realizacji projektu interim management przez Uczestnika w danej organizacji. Interim Managerowie otrzymają wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas trwania projektu, Uczestnik będzie wspierany poprzez Shadow Managera – doświadczonego Interim Managera, który będzie czuwał nad merytoryką i organizacją projektu oraz zespół projektowy w zakresie zaplecza administracyjnego.

W ramach realizacji projektu, Interim Manager będzie wykorzystywał testowane w ramach Projektu narzędzia IM w celu jak najskuteczniejszej realizacji projektu zgodnie z metodologia i standardami IM.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – MENEDŻEROWIE

 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie